admin

Elődöntő eredményei

Tisztelt Látogatónk!

Az elődöntő-zsűri 2019. február 16-án értékelte a beküldött pályamunkákat. A zsűri jegyzőkönyve, valamint a döntőbe továbbjutott csapatok felsorolása megtekinthető itt.

Felhívjuk a továbbjutók figyelmét: a döntőre (kitöltve, aláíratva és pecséttel ellátva) hozzák magukkal a “Nevezési lap és nyilatkozat”-ot, mely letölthető innen; valamint az elődöntőre beküldött eredeti pályamunkáikat/alkotásaikat és tervlapokat/látványterveiket.

Kérdések és válaszok

Munkacsoportunkhoz nemrég érkezett kérdéseket teszünk közzé. Feltételezzük, hogy több Kollégában is megfogalmazódtak ilyenek, vagy hasonlók – csak nem írták meg nekünk. Válaszainkkal segíteni szeretnénk a Versenyre történő eredményes felkészülésben.

 

Tisztelt Szervezők!
Segítséget, tanácsot, útmutatást szeretnék kérni a budapesti rajzverseny 2. korcsoportos feladatával kapcsolatban.
Mitől csoportmunka az, hogy két külön maszkot készítenek? Attól, hogy egy lapra dolgoznak? Vagy ötletadásban? Vagy esetleg segíthetnek egymásnak a kivitelezésben? Vagy a közös anyagválasztásban? Vagy a maszkjaikon a saját személyiségvonásaikon a másiké is megjelenjen?

A verseny szellemiségéből, valamint a hivatalos versenykiírásból is kiolvasható, hogy e tanévben a szervezők a hangsúlyt az együttműködésre, a team-munkára helyezték. Hivatkozva a VIMM 22. prezentációira (ezek honlapunkon elérhetők), szeretnénk figyelmébe ajánlani Póczos Valéria Tervezői gondolkodásmód – az abduktív gondolkodás szerepe a közoktatásban c. előadásának ábráit, különös tekintettel Leonardo tanulmányrajzaira, melyek e vonatkozásban nyugodtan tekinthetők tervlapoknak is. A tulajdonképpeni feladat megoldása során jól hasznosítható a munkafüzet, mely lépésről-lépésre vezeti végig gyerekeinket a tervezés-együttműködés kulcsmozzanatain. Érdemes tanulmányozni, összevetni a kiadott értékelési szempontokat is, hiszen az „Együttműködő képesség, kommunikáció” súlyozottan értékelt.
Következésképp lényegi elem a közös gondolkodás, a párbeszéd, a közös megoldási lehetőségek számbavétele és a jó értelemben vett kompromisszumok keresése. Tehát – hogy konkrétan is válaszoljak kérdéseire – jómagam azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a tervezési folyamat során keletkezett ötleteket/vázlatokat egy tervlapra illesztik. Az, hogy segítenek egymásnak az ötletelés/kivitelezés/döntések meghozatala során – magától értetődik. Hangsúlyoznunk szükséges, hogy ez a típusú munkamegosztás feltételezi a csoport (közösség) érdekeinek előtérbe helyezésének, figyelembe vételének képességét – ha úgy tetszik: a szociális intelligencia meglétét.
Önismereti szempontból is érdekes kérdés a saját, jellemző személyiségvonások elfogadása, esetleg elutasítása – vagy a „más bőrébe bújás”, azaz más személyiségének ideiglenes át- és felvétele. Eredeti funkció tekintetében a maszkok alapvetően e (kultikus) célt szolgálták. Éppen ezért, e tekintetben nem korlátoztuk a megjelenítés módját és lehetőségeit, abból a megfontolásból kiindulva, hogy minden tartalmi szűkítés a minőségre és az originalitásra hat vissza.

Mit jelent az, hogy csak újrahasznosított anyagból dolgozhatunk? Mi papírmasé alapot képzeltünk. Ez tekinthető újrahasznosítottnak? A dekorálásnál azonban szerettünk volna használni egyéb alapanyagokat, pl. : színes csomagoló és egyéb papírt, különböző textíliákat, (csipke, tüll, stb.), színezett madártoll, gyöngyöt, csillogó anyagokat (üvegkontúrfesték, flitter), száraz tésztát, meg ami még eszünkbe jut. Ebből mi tekinthető újrahasznosítottnak?

Az újrahasznosítás fogalma sokféleképp értelmezhető; elég, ha az iparban használatos „recycling”, „upcycling” és „downcycling” megkülönböztetésekre utalunk. Jelen esetben az újrahasznosítás leginkább az újra felhasználás megközelítésben értendő, de az ismételt felhasználás során a nyersanyag alkotói/művészi értéktöbbletet kap. Nem feltétlenül célra vezető megoldás a beépíteni tervezett anyagok sokfélesége, a konglomerátum-szerű elrendezés helyett inkább a kevés, de jól megválasztott anyagok használata lenne kívánatos.
Lényeges az is (lásd: anyaghasználat), hogy a díszítés/dekoráció eredetileg nem esztétizáló, hanem egy közösségen belül működő, valódi kommunikációs funkciót töltött be. Ilyen pl. a benini maszkon látható gőtehal-motívum is, mely csak e kultúrában képvisel kettős tartalmat – azaz viselkedik szimbólumként/jelképként. Éppen ezért, érdemes ezeket a maszkokat olyan szempontból is tanulmányozni, hogy a recipiensen (hordozó anyagon) kívül hányféle anyagtípust használnak? Lényeges az is, hogy a felületen – kompozíciós szempontból – miképp rendeződnek, miféle elrendezési mintázatot mutatnak? A festés e szempontból nem számít külön anyagnak, hiszen a megjelenített motívumok (geometrikus, vagy organikus formák) a kultúrán belül használt szent jelek tárházából válogatottak; illetőleg nem rátétként/applikációként viselkednek.

Eleve az sem érthető számomra, hogy mi az, hogy festhető legyen? Mi mindenképp megfestettük volna, hiszen a színek választása is tükrözi a jellemvonást, de akkor csak a maszk felülete legyen meg, amit majd esetleg ott készítenek el végleg? (Egyelőre arra sem találtam utalást, hogy a helyszínre milyen eszközökkel kell készülni?)

A Versenyen részt vevők számára – az egyenlő esélyek és a Verseny tisztaságának érdekében – a Szervezők a feladat megoldásához szükséges anyagokat és eszközöket biztosítják, ezért hozni nem szükséges. A kérdés helyi feladatra vonatkozó részére nem kívánunk válaszolni, ezt ugyanis a döntő aktuális fordulóin fogjuk kihirdetni.

A 3 személyiségvonás egy gyermeknél jelentheti azt, hogy mit kedvel, szeret?

A feladat tulajdonképpen arról szól: mennyire fontos megérteni azt, hogy kik vagyunk, megtanulni kifejezni magunkat, valamint ezt megfelelően közölni (kommunikálni) másokkal.
A szakirodalom alapvetően két beállítottságot mutató személyiségjelleget különböztet meg: extrovertált és az introvertált típust. Ezeken belül persze léteznek további finomítások: kifelé forduló a szangvinikus és a kolerikus. Az ilyen személyiségjegyeket mutató ember megnyilvánulásait külső környezetéhez igazítja. Általában vidám, tetterős és gyorsan reagál mindenre. Emberi kapcsolatot szívesen keres és teremt. Az a célja, hogy megváltoztassa a világot. A befelé forduló a melankolikus és a flegmatikus vérmérsékletű. Az ilyen beállítottságú ember jellemzően megfontolt, töprengő, nem törekszik külső kapcsolatok létrehozására. Érzelmileg nehezen kötődik, hajlamos a szorongásra. Energiáit befelé hasznosítja, gondolkodásra, elmélkedésre. Célja az, hogy megértse a világot.
Ez a két általános beállítottsági típus „tisztán” ritkán fordul elő, az egyes egyének személyiségképe ennél jóval összetettebb. Az egyéni magatartásnormákból és reakciókból alakulnak ki a szokás jellegű viselkedésmódok, majd ezek együttesei képezik a személyiség-vonásokat- jegyeket.

A viselhetőség azt jelenti, hogy mindenképp gumizzuk fel, hogy felvehesse? Nem elég, ha maga elé tartja? (A kalapgumi újrahasznosított anyag?)

A hordhatóság megoldható más módon is, nem csak „kalapgumi” felhasználásával. Hadd jegyezzük meg azonban, hogy a „magam elé tartás” lehet opció – elég, ha itt a feladattal foglalkozó prezentáció 17. oldalán látható műtárgyakra utalok. (Az arc elé tartott maszk problematikájához kapcsolódóan ld: Zolnay Vilmos: A művészetek eredete, Magvető, Budapest, 1983)

Mit jelent a félalakos fotó a maszkról?

Például ez tekinthető annak: (kép forrása )

Fővárosi Komplex Rajzverseny – I. és II. kategória regisztrációs felületének megnyitása

Tisztelt Kollégák, kedves Érdeklődők!

A 2018/19 tanév Fővárosi Komplex Rajzverseny (I és II. kategória) jelentkezési/regisztrációs felülete megnyílt. Az űrlapok kitöltésének és a benevezési munkák feltöltésének határideje: 2019. 02.08. éjfél.

Sipos Endre: A festészeti műelemzés alapkérdései

Sipos Endre: A festészeti műelemzés alapkérdései
A vertikális műelemzés módszertana

Terjedelem 348 oldal
Ár a kiadó könyvesboltjában és web-áruházában 4.900 Ft helyett 3.675 Ft
Kiadó Flaccus Kiadó, 2018
Pedagógus Könyvesbolt
1088 Budapest, Vas u. 19.
Tel./fax: 061-338-4197, mobil: 06-30-383-4060, e-mail: flaccus@flaccus.hu

Web-áruház https://www.flaccus.hu/a-festeszeti-muelemzes-alapkerdesei-24332

A hagyományos művészettörténeti szemlélet horizontális karakterű. A művészettörténész vizsgálódásának középpontjában nem maga a műalkotás, hanem a történelmi korszakhoz kapcsolódó stíluskorszak áll. Egy-egy általános probléma, egy-egy általános jellemvonás. A műalkotások pedig alátámasztják, demonstrálják ezeket a jellemvonásokat. Magáról a műről, az eredményről kevés szó esik.
Sipos Endre könyve a vertikális műelemzés módszerét mutatja be. A vertikális műelemzés során nem csak a stíluskorszakokra jellemző ábrázolási sajátosságokra derül fény, hanem olyan egyéni mélylélektani mozzanatokra is, melyek eddig elrejtőztek a felületesen szemlélődő tekintetek elől.
Ez nem jelenti azt, hogy a vertikális irányú műelemzés feleslegessé teszi a horizontális-történeti jellegű megismerési módot. Éppen ellenkezőleg. Csak kiegészítésről lehet szó. Komplementer viszonyról, azaz abszolút egységről. A vertikális, strukturalista műelemzés nem szorítja ki, hanem inkább kiegészíteni, elmélyíteni kívánja azt az ismeretanyagot, amit a művészettörténeti tanulmányaink során szereztünk.
A szerző által kialakított műelemzési módszer hét lépésből áll, azaz hét stációra, hét megközelítési módra épül. Mindegyik stáció egy-egy fogalom, egy-egy kategória köré rendeződik. E kategóriákat a műelemzés szempontjainak nevezzük. A könyv hét fejezete, a hét kategóriára, mint tartalmi egységre épül. A fejezetek ugyancsak hét-hét részből állnak. A kötet tehát 49 alfejezet¬ből, tartalmi egységből áll. Az elemi vizuális tartalmakat a szerző egy-egy grafikai műalkotás, valamint egy–három festői alkotás (összesen 137 mű) elemzésével mutatja be.

VIMM 22. – Előadások prezentációi

Tisztelt Kollégák!

A VIMM 22. foglalkozásának teljes anyaga az alábbi helyeken érhető el:

Kárpáti Andrea, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport vezetője:
Digitális és hagyományos képi nyelv az új NAT-ban – a vizuális és informatikai kultúra szinergiája
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Gaul-Ács Ágnes, az ELTE NDI doktorandusza:
Tehetség modellek és a vizuális tehetség vizsgálati módjai
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Póczos Valéria, a MOME doktorandusza:
Tervezői gondolkodásmód – az abduktív gondolkodás szerepe a közoktatásban
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
munkafüzet megtekinthető/letölthető itt:
Garamvölgyi Béla:
Az I. és II. kategória versenyének rövid bemutatása, értékelési rendszerének újdonságai
Az első és második korcsoport témái, feladatai: „Ha mi műalkotások lennénk…” és „Tervezzetek maszkot…”
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Dezső Ilona:
Negyedik és ötödik korcsoport témái, feladatai: „Papírrepülő” és „Térből térbe”
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Balogh Imola:
Harmadik és hatodik korcsoport témái, feladatai: „Művészház” és „Újra gondolva”
prezentáció megtekinthető/letölthető itt:
Magyar József:
Verseny a Ludwig Múzeumban – a III. kategória versenyének bemutatása
prezentáció megtekinthető/letölthető itt és itt:

 

VIMM 22.

Kedves VIMM Tagok,
Tisztelt Kollégák!

 

A novemberi VIMM fő témája a Fővárosi Komplex Rajzverseny.

Helyszín:        Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082. Budapest Horváth Mihály tér 8. III. emelet, Nagyterem

Időpont:         2018. november 17. szombat, 9:00 – 13:00

Kérjük, regisztráljon az alábbi linken, ide kattintva.
Szövegesen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1pE62JLKMxuz3pC-GUI7aBCY1VolFNPsIDDtAvhpCSyQIug/viewform

Információk a programról: 

9:00-9:30        Regisztráció és tanúsítványok átvétele

9:40                 Pásztor Attila, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője üdvözli a részvevőket

9:50                 Kárpáti Andrea, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport vezetője:
                        Digitális és hagyományos képi nyelv az új NAT-ban – a vizuális és informatikai kultúra szinergiája

10:10               Gaul-Ács Ágnes, az ELTE NDI doktorandusza:
                        Tehetség modellek és a vizuális tehetség vizsgálati módjai

10:30               Póczos Valéria, a MOME doktorandusza:
                        Tervezői gondolkodásmód – az abduktív gondolkodás szerepe a közoktatásban

11:00               Garamvölgyi Béla:
                        Az I. és II. kategória versenyének rövid bemutatása, értékelési rendszerének újdonságai
                        Az első és második korcsoport témái, feladatai: „Ha mi műalkotások lennénk…” és „Tervezzetek maszkot…”

11:30               Dezső Ilona:
                        Negyedik és ötödik korcsoport témái, feladatai: „Papírrepülő” és „Térből térbe”

11:50 Kávészünet

12:00              Balogh Imola:
                        Harmadik és hatodik korcsoport témái, feladatai: „Művészház” és „Újra gondolva”

12:20              Hemrik László, Magyar József:
                        Verseny a Ludwig Múzeumban – a III. kategória versenyének bemutatása

12:40 – 13:00 Kérdések és válaszok

 

A MROE jóvoltából 5 kredites, pedagógus továbbképzés elvégzését igazoló tanúsítvány a regisztráció során most is igényelhető.

Fontos: szeretnénk, ha minden kedves megjelent, függetlenül attól, hogy kér-e tanúsítványt, aláírná a jelenléti ívet. Ez egy hivatalos dokumentum, amivel igazolnunk kell, hogy a továbbképzésnek számító rendezvény lezajlott. Az önkéntes előadók és szervezők számára is fontos tudni, hányan is gyűltünk össze-egy-egy alkalommal.

Várunk minden kedves érdeklődő kollégát, régi és új VIMM Tagot!

Üdvözlettel a szervezők:

Balogh Imola, Dezső Ilu, Garamvölgyi Béla, Mészáros Zsuzska, Póczos Valéria
Kárpáti Andrea, Zombori Béla, Gaul Emil és Gaul-Ács Ágnes

Fővárosi Komplex Rajzverseny – 1. és 2. kategória

Fővárosi komplex rajzverseny – 1. és 2. kategória

1-12. évfolyam (a teljes Versenykiírás letölthető innen)

A verseny pedagógiai célja

A komplex rajzverseny deklarált célja az általános módszertani kultúra fejlesztése mellett a vizualitás területén felbukkanó tehetséges gyerekek felfedezése, képességeik kibontakoztatása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, fejlődésük követése. Ez úgy érhető el, ha célnak tekintjük a verseny előző évtizedek alatt kialakult értékrendjének, gyakorlatának, szellemiségének és minőségének megőrzését, továbbgondolását és fejlesztését.

A verseny kezdete:
2019.03.02.-04.13.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Nevezés:
2019.02.08.
módja:
Pályamunka beküldése kiírás szerint
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.03.02.-04.13.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Eredmények közzététele:
2019.04.20.  00:00
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szakmai felelőse:
Garamvölgyi Béla
elérhetősége:
+36-1-2101-030/226; rajz.fazekas@gmail.com
koordinátora:
Bordáné Kovács Zita
elérhetősége:
+36-1-374 2142; bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu, tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny szakmai felelőse

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A verseny kategóriái

Az 1. és 2. kategória korcsoportjai

A verseny döntőjének technikai és időbeli tervezhetőségének érdekében a helyszíni gyakorlati feladatokat hat korcsoportban oldják meg a versenyzők:

1)  az első korcsoportba az első és a második évfolyamos tanulók tartoznak;
2)   a második korcsoportba a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulók tartoznak;
3)   a harmadik korcsoportba az ötödik és a hatodik évfolyamos tanulók tartoznak;
4)   a negyedik korcsoportba a hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók tartoznak;
5)   az ötödik korcsoportba a kilencedik és tizedik évfolyamos tanulók tartoznak;
6)   a hatodik korcsoportba a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos tanulók tartoznak.
7)   Egyéb kategóriák: páros, csoportos

A verseny jellege, részei

A verseny alapvetően gyakorlati jellegű, de pályázati elemeket is tartalmaz. A csapatok az elődöntőre meghatározott paraméterekkel rendelkező pályamunkával neveznek be, melynek kedvező elbírálása után vehetnek részt a helyszíni fordulókon, ahol már ellenőrzött körülmények között oldanak meg a gyakorlati feladatokat. A versenykiírás 8. pontjában (A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése) tájékoztató jelleggel megadott feladatokhoz a kiírás közzétételével egyidejűleg pontos feladatleírásokat és egyéb, ezekhez kapcsolódó segédleteket teszünk közzé honlapunkon. (http://rajz-new.fazekas.hu/szakanyagok-szakmai-dokumentumok/2018-19-fovarosi-rajzverseny-szakanyagok-segedletek/)

A verseny fordulói

Válogatóversenyek

A válogatóversenyek időpontját, tematikáját és feltételrendszerét a szaktárgyi munkaközösségek, a tankerületi koordinátorok, az iskolai válogató esetén a szaktanárok határozzák meg.

a)  Tankerületi válogató

A párok/csapatok a szaktárgyi bírálóbizottság döntése alapján kapnak lehetőséget a budapesti döntőre történő nevezésre. A tankerületi zsűri minden, arra alkalmasnak talált csapatot felkészítő tanára közreműködésével nevezhet a fővárosi döntőbe.

A tankerületi válogatókról való továbbjutás feltétele az alkalmazott technikák magabiztos használata mellett a szakmai zsűri által meghatározott értékelési kritériumok teljesítése.

b)  Iskolai válogató

Ha nem kerül megrendezésre tankerületi válogató, vagy a tankerületi verseny tematikája és lebonyolítása a Fővárosi komplex rajzversenyétől eltérő (pl.: páros/csoportmunka helyett egyéni verseny), akkor az iskolai válogató után a felkészítést végző szaktanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált párokat/csapatokat a fővárosi döntőbe.

c)   Önálló (független) nevezések

Ha nem kerül megrendezésre tankerületi, Iskolai válogató, vagy a felkészítés nem iskolarendszerű oktatás keretén belül történik (pl.: szakkör, rajziskola, magántanár), akkor a felkészítést végző tanár közvetlenül nevezheti a fentiek alapján arra alkalmasnak talált párokat/csapatokat a fővárosi döntőbe. Értelemszerűen, a csapattagok ez esetben más-más iskolából kerülhetnek össze.

Fővárosi döntő

Elődöntő

Az online beküldött benevezési pályamunkákat szakmai bírálóbizottság értékeli és kiválasztja azokat a párokat/csapatokat, akik lehetőséget kapnak a fővárosi döntőn való részvételre. Az elődöntő zsűrijének nincs rálátása a tankerületi versenyek/iskolai válogatók helyezéseire, következésképp azok eredményei a továbbjutás szempontjából nem relevánsak. A zsűri döntése a verseny honlapján kerül közzétételre.

Az elődöntő lebonyolításának időpontjai a 2018/19-es tanévben:

A benevezési munkák feltöltésének határideje: 2019. 02.08. éjfél

Elődöntő (a pályamunkák elbírálása):               2019. 02.16.

A döntés közzététele:                                      2019. 02.20.
http://rajz-new.fazekas.hu/eredmenyek/

Döntő

Az elődöntőn sikeres párok/csapatok tagjaiból a döntő helyszínén új, véletlenszerűen összesorsolt csoportokat szervezünk. Az új csapatok tagjai egymással együttműködve, csoportmunkában készítik el versenymunkájukat a versenykiírásban meghatározott időpontban, témákban, technikákkal és idő­keretben.

A fővárosi döntő helyszíne és időpontjai:

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Horváth Mihály tér 8.

A tanulók fővárosi döntőn való részvételének feltétele az Oktatási Hivatal Nevezési lap leadása, amit a Tehetségháló honlapról lehet letölteni.

2019. 03.02. (szombat) 9—12 óra között       11 – 12. évfolyam
2019. 03.09. (szombat) 9—12 óra között       9 – 10. évfolyam
2019. 03.23. (szombat) 9—12 óra között       7 – 8. évfolyam
2019. 03.30. (szombat) 9—12 óra között       5 – 6. évfolyam
2019. 04.06. (szombat) 9—12 óra között       3 – 4. évfolyam
2019. 04.13. (szombat) 9—12 óra között       1 – 2. évfolyam

Az elért eredményeket a versenyfordulókat követő héten helyezzük el a verseny honlapján (http://rajz-new.fazekas.hu/eredmenyek/), valamint www.tehetseghalo.hu weboldalon.

A verseny lehetőségeit, valamint az eddigi gyakorlatot figyelembe véve

 • 1. és 2. korcsoportban 15–15, egyenként 2 főből álló alkotópár
 • 3. és 4. korcsoportban 10–10, egyenként 3 főből álló csapat
 • 5. és 6. korcsoportban 7–7, egyenként 4 főből álló csapat

kap lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A pályamunka témaköre és az alkalmazható technikák a környezetkultúrához kötődnek

Tér- és tárgytervezés

A 2018/19-as tanévi verseny a vizuális befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri. Az ismeretek egy része gyakorlati/kézműves jellegű és az alkalmazott technikák használati módjához, másik része pedig a vizuális közlő- és kifejezőeszközök kreatív, átgondolt használatának minőségéhez kötődik. A probléma­felvetések és a hozzájuk tartozó témák, ismeretanyagok valamint az alkalmazható technikák évről évre változnak, ezért a felkészülést segítő speciális szakirodalmak, ajánlások a verseny honlapján kerülnek közzétételre.

A Fővárosi komplex rajzverseny az elmúlt években témaköreit tekintve elsődlegesen a képzőművészeti megjelenítés különféle lehetőségeire, kevéssé ismert gyakorlatainak a vizuális nevelés módszertani kultúrájába történő beemelésére fókuszált. 2018-ban útjára indítottuk a designkultúra fogalomkörébe tartozó tematikát- és feladatsort, melynek hátterében az a kézenfekvő szándék húzódott meg, hogy több irányban fejlesszük tehetséges tanulóink képességeit.

Az e tanévben felkínált témák és feladatok alkalmasak a problémaérzékeny, azokra válaszolni, cselekedni képes, kezdeményező alkotói attitűd kialakítására, a designer szerepmodelljének (és gondolkodási rend­szerének) megtapasztalására, átélésére. A tervezési feladatok páros/csoportos megoldása kooperatív munkaformában egyszerre szolgálhat egyéni és közösségi célokat, melynek során a problémamegoldó gondolkodás folyamatát mérhetik rá tudásukra a versenyzők, amikor végigjárják az információgyűjtéstől az értékteremtésig tartó grádusokat.

A fordulók feladattípusainak rövid ismertetése

Elődöntő

Az alábbiakban tájékoztatási céllal megadott feladat-ismertetésekhez a versenykiírás közzétételével egyidejűleg pontos leírásokat és egyéb, ezekhez kapcsolódó segédleteket teszünk közzé honlapunkon: (http://rajz-new.fazekas.hu/szakanyagok-szakmai-dokumentumok/2018-19-fovarosi-rajzverseny-szakanyagok-segedletek/)

1–2. évfolyam

„Ha mi műalkotások lennénk…”

Páros munkában hozzanak létre meghatározott méretű síkbéli alkotást. A nevezési munkán magukat, mint műalkotást ábrázolják. Színes alkotások készítését várjuk, ahol lényeges a mű-alkotás-párok egymáshoz fűzött térbeli és tartalmi viszonyának megjelenítése. Regisztrációhoz feltöltendő a munkáról készült műtárgyfotó.

3–4. évfolyam

„Tervezzetek maszkot!”

Páros munkában tervezzenek meg és hozzanak létre olyan maszkokat, amelyek leginkább tükrözik a csapattagok néhány jellemző személyiségvonását! Az elkészítendő álarc legyen testre illeszkedő, viselhető. Regisztrációhoz feltöltendő a tervezési lap és fotó a felöltött álarcról.

5–6. évfolyam

„Művészház”

Alakítsanak három főből álló csoportot és a megadott művészek közül egyet kiválasztva tervezzenek meg egy olyan házat, amelyben a kiválasztott művész szívesen lakna és alkotna! Regisztrációhoz feltöltendő a tervezési lap és az elképzelt épület színes látványterve, valamint az épület alaprajza, melyben belső tereinek tervezett funkciói is jelölve vannak.

7–8. évfolyam

„Papírrepülő”

Alakítsanak három főből álló csoportot és közös munkával tervezzenek meg egy olyan papírrepülőt, amely a versenyhonlapunkról letölthető sablon átalakításával, újragondolásával készül. A repülő legyen működőképes, ezen túlmenően képviselje a csapatidentitást is. A regisztrációhoz feltöltendő a tervezési lap, melyen a funkcióelemzés-formatervezés-átalakítás fázisai mellett bemutatásra kerülnek a tárgy felületén megjeleníteni kívánt látványelemek, valamint fotó a papírrepülőről.

9–10. évfolyam

„Térből térbe”

Alakítsanak négy főből álló csoportot és közös munkával tervezzenek és modellezzenek meg egy olyan öltözéket, ami táskává alakítható. Az öltözék és a táska funkcióját is a tervező csapat határozza meg.

A modellnek életnagyságúnak és működőképesnek kell lennie. A regisztrációhoz feltöltendő a tervezés fázisait és az elképzelt tárgy színes látványtervét bemutató tervlap, valamint a modell használhatóságát dokumentáló fotók.

11–12. évfolyam

„Újragondolva”

Megadott alaprajz alapján 4 fős csoportba szerveződve tervezzenek épületet megadott funkcióra. Az alaprajzhoz ragaszkodjanak, de a homlokzatot az épület használati céljához igazítva változtassák meg. Regisztrációhoz feltöltendő a tervezési lap és az elképzelt épület színes látványterve.

A felkészítő tanárok feladata az, hogy:

 • egy korcsoportban tanuló diákokból állítsák össze/szervezzék meg a párokat/csapatokat;
 • a feladatot az életkori sajátosságokhoz illeszkedő formában és részletességgel ismertessék a versenyzőkkel;
 • a versenyre nevezni kívánt párok/csoportok munkájának segítése, mentorálása.

Az elődöntőn továbbjutó pároknak/csapatoknak a pályamunkákat el kell hozniuk a fővárosi döntőre. A tervlapok és látványtervek e célra alkalmas mappában; a tárgyak megfelelő méretű, sérülésmentes szállításukat, tárolásukat biztosító csomagolásban/dobozban kerülnek beadásra.

A mappa felületén valamint a pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni a regisztráció során használt fájlnevet.

Döntő, helyszíni feladat

A döntőbe továbbjutott csapatok feladatukat a helyszínen ismerik meg. Ez a kiírás szellemiségéhez illeszkedő, tervezői/modellezői feladat lesz.

A csapatok és a kísérő tanárok részvételének feltételeiről a nevező Intézmény gondoskodik.

A fővárosi döntőn a versenyzők egyedi azonosítót/regisztrációs számot kapnak, melyet feltüntetünk a helyszínen készült alkotáson. Más azonosítókat, jelzéseket nem szabad a verseny-munkákon elhelyezni.

A zsűri a helyszínen készült alkotást értékeli és évfolyamonként határoz meg a sorrendet. A verseny értékelési szempontjai és az elérhető pontszámok:

Anyag- és eszközhasználat:  5 pont
Funkcionalitás és formaalkotás:  5 pont
Téralkotás:  5 pont
Komponálás:  5 pont
Együttműködő képesség, kommunikáció 10 pont
Kreativitás, kifejezőerő, összkép: 20 pont
Összesen: 50 pont

A döntő helyszínén készült alkotás a Fővárosi Komplex Rajzverseny módszertani gyűjteményébe kerül. Megtekintése vagy elvitele digitális formában biztosított.

A benevezési munkák visszaadásának tervezett időpontja: 2019. május 11. (szombat) 9–12-ig.

Az el nem vitt munkák megőrzésére, tárolására nincs lehetőség.

A nevezés módjai, határidői, regisztrációs lap (mellékletként)

Az elődöntőbe online regisztrációs lap kitöltésével és a benevezési munka online elküldésével lehet jelentkezni az erre jogosult csapatoknak.

Az online regisztrációs lapot a felkészítő/kapcsolattartó tanárok kitöltik és külön levélben, csatolmányként elküldik a csapat pályamunkáiról készített – az alkotások megismerését segítő, azokat jól bemutató – tervlapokat és fotókat. A tervlapok szkennelése megengedett.

A csatolt képek a következő technikai paramétereknek feleljenek meg:

 • rövidebb oldala legalább 1500 pixel legyen, 72 dpi felbontással
 • fájlformátuma JPG, HQ minőség (minimális tömörítés)
 • a szkennelt tervlap fájlformátuma PDF, normál tömörítéssel

A pályamunkákat beazonosításra alkalmas fájlnévvel kell ellátni a következő módon:

 • a csapat korcsoportja, jeligéje, a csapattagok nevéből generált karakterlánc,
  a terv-lap/műtárgyfotó feladatra utaló címe és száma, az intézmény irányítószáma;
 • a fájlnév szóközöket nem tartalmazhat, elemeit alul vonás-jellel (_) kell elválasztani egymástól;
 • példa a helyes fájlnév létrehozására:
  04_Boeing747_MNPGTM_űrsikló1_1082 ill.: 04_Boeing747_MNPGTM_DSCN7787_1082

A megadott paraméterektől történő eltérések formai hibának minősülnek, és a pályázati cselekmény visszautasítását/érvénytelenségét eredményezhetik.

A regisztrációs űrlapok elérhetőségei:

1-2. korcsoport

3-4. korcsoport

5-6. korcsoport

A regisztrációs űrlapokon az alábbi adatokat kell megadni:

a.   Az elődöntőre történő regisztráció előfeltételének megadása:

 1. Tankerületi válogató
 2. Iskolai válogató
 3. Önálló (független) nevezés

b.   A csapat adatai:

 1. A csapat korcsoportja (ld. példa-fájlnév: 04);
 2. A csapat jeligéje (ld. példa-fájlnév: Boeing 747);
 3. A feltöltendő dokumentáció (tervlapok, műtárgyfotók) feladatra utaló címe és száma;
  (ld. példa-fájlnév: űrsikló1; ill. műtárgyfotónál a mobiltelefon/fényképezőgép által generált  fájlnév is használható, pl: DSCN7787)
 4. A csapattagok neve, születési időpontja, évfolyama;
 5. A csapattagok nevéből generált karakterlánc (min. 4, max. 8 karakter) (ld. példa-fájlnév: MNPGTM – ahol a karakterlánc (Minta Név, Példa Géza, Terv Mandula) fiktív nevekből lett létrehozva)

c.   Az Intézmény és a felkészítő tanár adatai:

 1. A csapatot nevező intézmény neve;
 2. Az intézmény postacíme (irányítószám, település, közterület neve, házszám);
 3. A csapatot felkészítő- nevező, kapcsolattartó tanár neve;
 4. A felkészítő tanár e-mail címe;
 5. A pályamunkák (tervlapok, műtárgyfotók) fájlnevei

A felkészítő tanár nyilatkozata:

Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A versenyzőket és szüleit tájékoztattam a lebonyolítás rendjéről, a versenyszabályokról, valamint arról, hogy a munkafolyamatokról és a versenyművekről digitális dokumentáció készül.

A pályamunka tervlapjainak és műtárgyfotóinak feltöltési címe: rajz.fazekas@gmail.com

A döntőbe jutott versenyzők nevezési lapján az alábbi adatokat kell megadni és a Hozzájáruló nyilatkozatot kitölteni:

 1. A versenyzők neve, évfolyama
 2. Felkészítő tanár neve, telefonszáma, e-mail-címe
 3. Az iskola neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe
 4. Versenyfelelős neve

A Hozzájáruló nyilatkozat tartalma:

„A versenykiírás előírásait elfogadom, a versenybizottság szakmai döntéseit tudomásul veszem.
Tudomással bírok arról továbbá, hogy a saját vagy képviseltem személyes adatai kezeléséről bármikor kérhetek tájékoztatást az Oktatási Hivatal elérhetőségein, kérhetem továbbá saját vagy képviseltem személyes adatainak törlését és helyesbítését, illetve tiltakozhatok a személyes adatok kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14-19. §, valamint 21. § alapján. Érintetti jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulhatok az Infotv. 22. § alapján, illetve kezdeményezhetem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Infotv. 52.§ szerinti vizsgálatát.”

A tanulók fővárosi döntőn való részvételének feltétele a kinyomtatás után kitöltött, aláírt, pecséttel ellátott, az Oktatási Hivatal Nevezési lap és Nyilatkozat leadása, amit a www.tehetseghalo.hu honlapról, illetve a versenyhonlapról lehet letölteni.

A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje

Az elődöntőn eredményesen szereplő, döntőbe továbbjutott párok/csapatok csapatnevét és jeligéjét 2019. február 20-án tesszük közzé a verseny honlapján (http://rajz-new.fazekas.hu/eredmenyek/); a felkészítő tanárokat pedig a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címükön kiértesítjük.

Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve korcsoportonként kb. 7-15, kettő-négy főből álló csapat tanulói kapnak lehetőséget a fővárosi döntőben való részvételre.

A versenyző vagy intézménye által fizetendő nevezési díj nincs.

A verseny díjai

A zsűri az életkori sajátosságokra tekintettel évfolyamonként értékeli a párokat/csapatokat és évfolyamon-ként első, második és harmadik helyezést adhat ki. Az 1-3. helyezett párok/csapatok az Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ oklevelét és jutalmát vehetik át, melyek átadására 2019. június 5-én a központi díjkiosztó ünnepségen kerül sor.

A verseny ütemterve

Határidő Feladat
2019. 02.08. A benevezési munkák feltöltésének határideje
2019. 02.16. Elődöntő (a pályamunkák elbírálása):
2019. 02.20. A döntés közzététele
 

2019.03.02. (szombat) 9—12 óra

2019.03.09. (szombat) 9—12 óra

2019.03.23. (szombat) 9—12 óra

2019.03.30. (szombat) 9—12 óra

2019.04.06. (szombat) 9—12 óra

2019.04.13. (szombat) 9—12 óra

fővárosi döntő lebonyolítása

11 – 12. évfolyam

9 – 10. évfolyam

7 – 8. évfolyam

5 – 6. évfolyam

3 – 4. évfolyam

1 – 2. évfolyam

2019. 06. 05. központi díjátadó ünnepség

A verseny szakmai felelősének és szervezőjének neve, címe, elérhetősége

Szakmai felelős:
Garamvölgyi Béla vezetőtanár
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.
E-mail: rajz.fazekas@gmail.com
Tel/Fax: +36-1-2101-030/226

Kapcsolattartó:
Bordáné Kovács Zita pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
1088 Budapest, Vas u. 8.
E-mail: bordane.kovacs.zita@oh.gov.hu vagy tehetseg.bppok@oh.gov.hu
Telefon: +36-1-374-2142

Fővárosi komplex rajzverseny – 3. kategória

A Versenykiírás letölthető innen

 

Ünnepélyes Díjátadó

Tisztelt Kollégák, kedves Szülők!

Az idei ünnepélyes díjátadóra a Díjazottak (és felkészítő tanáraik) személyre szóló meghívót fognak kapni.

A díjátadó ideje:          2018. június 5. (kedd) 10.00 óra

Helyszín:     Eötvös Loránd Tudományegyetem Északi Tömb Gömb Aula

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A

Fővárosi Komplex Rajzverseny – nevezési munkák visszaadása

Tisztelt Kollégák, Kedves Szülők!

Ez úton hívjuk fel figyelmüket arra, hogy a döntő fordulókra elhozott benevezési munkák visszaadásának tervezett időpontja: 2018. május 12. (szombat) 9.00 – 12.00 óráig.
Kérjük Önöket, hogy az alkotásokat vigyék el, mert biztonságos tárolásukra nincs lehetőségünk. Az át nem vett munkák később már nem lesznek elérhetők, pótlólagos kiadásukra nem tudunk lehetőséget biztosítani.

A döntő helyszínén készült alkotások a Fővárosi Komplex Rajzverseny módszertani gyűjteményébe kerülnek.

Fővárosi Komplex Rajzverseny / 1-2. évfolyam döntő / 2018. 04. 14. /eredmények

A verseny helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Elnök:
Boldizsárné Kovács Gizella iparművész, szerkesztő, kurátor, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének alelnöke

Zsűritagok:
Balogh Imola iparművész, a MOME design- és vizuálisművészet-tanár szak hallgatója
Dátán Attila szaktanácsadó, Móra Ferenc Általános Iskola
Garamvölgyi Béla szakvizsgázott mesterpedagógus, vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium
Kovács Krisztina szaktanácsadó, Törökvész úti Általános Iskola
Póczos Valéria vezetőtanár, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem doktorandusza, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Sztupár Klára Anna szaktanácsadó, Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán AMI és Általános Iskola
Mészáros Zsuzska vezetőtanár, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium
Nagy Júlia szaktanácsadó, váci Madách Imre Gimnázium
Taigiszer Csaba szaktanár, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Ált. Isk. és Gimnázium

Az 1. évfolyam eredményei itt tekinthetők meg.
A 2. évfolyam eredményei itt tekinthetők meg.